OPGELET:
Wij vernamen dat er valse betalingsverzoeken met de briefhoofding van ons kantoor circuleren.
Ontvangt u een betalingsverzoek van ons kantoor, controleer dan steeds het e-mailadres van de afzender (*@gdwsnoeck.be) en het bankrekeningnummer.
De enige, officiële contactgegevens en bankrekeningnummers van ons kantoor vindt u terug op de contactpagina (https://gdwsnoeck.be/contact). Ieder verzoek om op een andere bankrekening te betalen is VALS.
Heeft u een verdachte brief of e-mail van ons kantoor ontvangen? BETAAL NIET en contacteer onmiddellijk ons kantoor via info@gdwsnoeck.be

Ondernemingsrechtbank Gent – afdeling Dendermonde

Disclaimer: de verschijningsformules zoals ze zijn vermeld op deze website zijn opgesteld met de grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid, doch zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid van Gerechtsdeurwaarderskantoor Francis Snoeck & Partners CVBA en/of de individuele gerechtsdeurwaarders-titularissen van het kantoor, kandidaten of medewerkers, zowel wat correctheid als volledigheid van de formuleringen betreft en onder voorbehoud van materiële vergissingen, schrijffouten, cijferfouten en –inversies, en onder voorbehoud van wijzingen doorgevoerd door rechtbanken en griffies die niet zijn meegedeeld aan het kantoor.

Ondernemingsrechtbank GENT – afdeling DENDERMONDE

Rechtbank
 • Rechtbank: Noordlaan 31/1, 9200 Dendermonde
Griffie

Algemeen:

 1. Tussen 25 december en 1 januari worden geen zittingen gehouden tenzij de behoeften van de dienst of de goede rechtsbedeling het vereisen.
 2. In de week waarin paasmaandag valt worden geen zittingen gehouden tenzij de behoeften van de dienst of de goede rechtsbedeling het vereisen. Indien paasmaandag valt op de laatste dag van de schoolvakantie, vervalt het voorgaande en worden geen zittingen gehouden op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van de week voorafgaand aan paasmaandag, tenzij de behoeften van de dienst of de goede rechtsbedeling het vereisen.
 3. De dagvaardingen in gedwongen tussenkomst en/of vrijwaring worden rechtstreeks ingeleid bij de kamer waaraan de hoofdzaak toegewezen is.
 4. In dagvaardingen betreffende onbetaalde facturen moet altijd gepreciseerd worden waarover de facturen gaan.

Opgelet:

GEEN ZITTINGEN IN DE WEEK NA PASEN (van 01/04/2024 t.e.m. 05/04/2024)


Indien de rechtsgrond het mededingingsrecht betreft, moet u eerst met de griffie contact opnemen om een datum te fixeren in functie van de beschikbaarheid van de bevoegde magistraat, die werd aangewezen om dergelijke zaken te behandelen.

Bijzonder reglement Ondernemingsrechtbank Gent vanaf 01/09/2023 (volledige tekst)

VOORZITTER IN KORT GEDING

vanaf 01/09/2021: Om te verschijnen voor de VOORZITTER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK  GENT, AFDELING GENT, zetelend in KORT GEDING, in de gewone en openbare zittingszaal in het gerechtsgebouw, lokaal 2.6, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

 • vanaf 01/09/2021: zetelt iedere woensdag om 09.30 uur (te GENT)
VOORZITTER ZOALS IN KORT GEDING

vanaf 01/09/2021: Om te verschijnen voor de VOORZITTER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK  GENT, AFDELING GENT, zetelend ZOALS IN KORT GEDING, in de gewone en openbare zittingszaal in het gerechtsgebouw, lokaal 2.6, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

 • vanaf 01/09/2021: zetelt iedere woensdag om 09.30 uur (te GENT)
VOORZITTER (verzet/derdenverzet tegen beschikking op eenzijdig verzoekschrift)

 •  zetelt iedere woensdag om 09.30 uur (te GENT)
VOORZITTER (ambtshalve toepassing art. XX.32 WER)

 •  zetelt iedere dag (te GENT – griffie bellen voor zittingsuur)
VOORZITTER (verzet/derdenverzet tegen beschikking na ambtshalve toepassing art. XX.32 WER)

 • zetelt iedere dinsdag om 09.30 uur (te GENT)
KAMER D 1

Om te verschijnen voor de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, AFDELING DENDERMONDE, kamer D 1, (code **), zetelend in haar gewoon lokaal der zittingen, gerechtsgebouw, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31/1.

 • zetelt iedere dinsdag om 14.30 uur
 • Bevoegdheden:

Het codenummer MOET in de inleidingsformule worden vermeld samen met de bevoegde kamer.

In dagvaardingen betreffende onbetaalde facturen moet altijd gepreciseerd worden waarover de facturen gaan.

   • code 1B: koop-verkoopovereenkomsten (waaronder invordering facturen) die een waarde van 15.000 EUR niet te boven gaan (excl. Verkopen onder de Wet Breyne, verkopen van aandelen en verkopen zoals bedoeld onder code 19)
   • code 3A: aannemings- en/of dienstenovereenkomsten (andere dan deze bedoeld onder de codes 2A, 2B, 7, 12, 13, 14, 16, 18, 19 en 20) die een waarde van 15.000 EUR te boven gaan
   • code 6: vennootschappen, verenigingen en stichtingen en hun aandeelhouders/bestuurders (buiten faillissement)
   • code 12: geschillen inzake uitzendarbeid – outsourcing – selectiefees – afwervingsvergoedingen, waaronder invordering facturen
   • code 14: ICT-gerelateerde overeenkomsten
   • code 21: geschillen ontstaan inzake alle andere overeenkomsten dan hoger vermeld, met inbegrip van schadevergoedingen wegens contractbreuk
   • code 22: restcategorie (niet specifiek toebedeeld aan de zesde of negende kamer)
KAMER D 2

Om te verschijnen voor de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, AFDELING DENDERMONDE, kamer D 2, zetelend in haar gewoon lokaal der zittingen, gerechtsgebouw, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31/1.

 • zetelt iedere maandag om 09.30 uur
 • Bevoegdheden:
   • inleiding en behandeling van alle faillissementsvorderingen
   • vorderingen en geschillen ontstaan uit faillissement
   • sluiting van faillissementen
   • geschillen over de kwijtschelding en bevrijding borg
   • dagvaardingen in ontbinding van vennootschappen, verenigingen en stichtingen
   • geschillen ontstaan uit de vereffening van vennootschappen, verenigingen en stichtingen
KAMER D 3

Om te verschijnen voor de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, AFDELING DENDERMONDE, kamer D 3, zetelend in haar gewoon lokaal der zittingen, gerechtsgebouw, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31/1.

 • zetelt iedere maandag om 09.30 uur, tenzij anders bepaald in de beschikking van dagstelling
 • Bevoegdheden:
   • inleiding en behandeling van vorderingen en geschillen ontstaan uit een procedure gerechtelijke reorganisatie bedoeld in boek XX Wetboek Economisch Recht, waarvan de gegevens voor de oplossing zich bevinden in het bijzonder recht dat van toepassing is op het stelsel van de gerechtelijke reorganisatie
KAMER D 4

Om te verschijnen voor de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, AFDELING DENDERMONDE, kamer D 4, zetelend in haar gewoon lokaal der zittingen, gerechtsgebouw, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31/1.

 • zetelt 1e en 3e donderdag van de maand om 14.00 uur
 • Bevoegdheden:
   • kamer voor ondernemingen in moeilijkheden
KAMER D 5

Om te verschijnen voor de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, AFDELING DENDERMONDE, kamer D 5, zetelend in haar gewoon lokaal der zittingen, gerechtsgebouw, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31/1.

 • zetelt 2e en 4e dinsdag van de maand om 14.00 uur
 • Bevoegdheden:
   • schikkingskamer: geschillen doorverwezen door andere kamers met het oog op alternatieve geschillenbeslechting en verzoeken in toepassing van art. 732 Ger.W.
KAMER D 6

Om te verschijnen voor de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, AFDELING DENDERMONDE, kamer D 6, (code **), zetelend in haar gewoon lokaal der zittingen, gerechtsgebouw, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31/1.

 • zetelt 1e, 2e, 3e en 4e donderdag van de maand om 09.30 uur
 • Bevoegdheden:

Het codenummer MOET in de inleidingsformule worden vermeld samen met de bevoegde kamer.

In dagvaardingen betreffende onbetaalde facturen moet altijd gepreciseerd worden waarover de facturen gaan.

   • code 1A: koop-verkoopovereenkomsten (waaronder invordering facturen) die een waarde van 15.000 EUR te boven gaan (excl. verkopen onder de Wet Breyne, verkopen van aandelen en verkopen zoals bedoeld onder code 19)
   • code 2B: werken in onroerende staat (waaronder invordering facturen), architectenovereenkomsten, verkopen in toepassing van de Wet Breyne die een waarde van 15.000 EUR niet te boven gaan en met uitzondering van geschillen waarop de wetgeving overheidsopdrachten van toepassing is (categorie 20)
   • code 7: transportovereenkomsten (waaronder invordering facturen)
   • code 8: huur-, leasing- en huurkoopovereenkomsten roerende goederen, waaronder invordering facturen
   • code 9: de invordering van een geldsom ingesteld door of tegen een leverancier van elektriciteit, gas, warmte of water of door of tegen een persoon die een openbaar elektronisch communicatienetwerk, een omroeptransmisasie- of omroepdienst aanbiedt (met uitzondering van vorderingen inzake kabel- en leidingschade
   • code 10: kabel- en leidingschade
   • code 15: distributierecht (handelsagenturen, concessieovereenkomsten, franchising) en brouwerijcontracten, waaronder invordering facturen
   • code 16: makelaarsovereenkomsten
   • code 18: invordering van kosten en erelonen van dienstverlenende intellectuele beroepen met uitzondering van architecten 
KAMER D 7

Om te verschijnen voor de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, AFDELING DENDERMONDE, kamer D 7, zetelend in haar gewoon lokaal der zittingen, gerechtsgebouw, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31/1.

 • zetelt enkel volgens beschikking dagstelling
KAMER D 8

Om te verschijnen voor de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, AFDELING DENDERMONDE, kamer D 8, zetelend in haar gewoon lokaal der zittingen, gerechtsgebouw, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31/1.

 • zetelt enkel volgens beschikking dagstelling
KAMER D 9

Om te verschijnen voor de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, AFDELING DENDERMONDE, kamer D 9, (code **), zetelend in haar gewoon lokaal der zittingen, gerechtsgebouw, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31/1.

 • zetelt iedere vrijdag om 09.30 uur
 • Bevoegdheden:

Het codenummer MOET in de inleidingsformule worden vermeld samen met de bevoegde kamer.

In dagvaardingen betreffende onbetaalde facturen moet altijd gepreciseerd worden waarover de facturen gaan.

   • code 2A: werken in onroerende staat (waaronder invordering facturen), architectenovereenkomsten, verkopen in toepassing van de Wet Breyne die een waarde van 15.000 EUR te boven gaan, en met uitzondering van geschillen waarop de wetgeving overheidsopdrachten van toepassing is (code 20)
   • code 3B: geschillen inzake aannemings- en/of dienstenovereenkomsten (andere dan deze bedoeld onder de codes 2A, 2B, 7, 12, 13, 14, 16, 18, 19 en 20) die een waarde van 15.000 EUR niet te boven gaan
   • code 4: bank-, verzekeringen- en leningsovereenkomsten inclusief geschillen inzake borgstellingen
   • code 11: extra-contractuele aansprakelijkheid met uitzondering van kabel-en leidingschade
   • code 13: overeenkomsten m.b.t. onderhoud of herstelling voertuigen/bandencentrales/ takeldiensten
   • code 17: medisch recht/aansprakelijkheid
   • code 20: alle geschillen waarop de wetgeving overheidsopdrachten van toepassing is (waaronder geschillen inzake werken in onroerende staat)
Overzicht codes (aard van de zaak) (download overzicht)
Code Omschrijving Kamer
1a

Geschillen inzake koop-verkoopovereenkomsten (waaronder invordering facturen) die een waarde van 15.000 EUR te boven gaan (excl. verkopen onder de Wet Breyne, verkopen van aandelen en verkopen zoals bedoeld onder code 19)

D 6
1b

Geschillen inzake koop-verkoopovereenkomsten (waaronder invordering facturen) die een waarde van 15.000 EUR niet te boven gaan (excl. Verkopen onder de Wet Breyne, verkopen van aandelen en verkopen zoals bedoeld onder code 19)

D 1
2a

Geschillen inzake werken in onroerende staat[1] (waaronder invordering facturen)

Geschillen voortvloeiend uit architectenovereenkomsten

Geschillen inzake verkopen in toepassing van de Wet Breyne

die een waarde van 15.000 EUR te boven gaan, en met uitzondering van geschillen waarop de wetgeving overheidsopdrachten van toepassing is (code 20)

D 9
2b

Geschillen inzake werken in onroerende staat[2] (waaronder invordering facturen)

Geschillen voortvloeiend uit architectenovereenkomsten

Geschillen inzake verkopen in toepassing van de Wet Breyne

die een waarde van 15.000 EUR niet te boven gaan en met uitzondering van geschillen waarop de wetgeving overheidsopdrachten van toepassing is (code 20)

D 6
3a

Geschillen inzake aannemings-en/of dienstenovereenkomsten (andere dan deze bedoeld onder de codes 2A, 2B, 7, 12, 13, 14, 16, 18, 19 en 20) die een waarde van 15.000 EUR te boven gaan

D 1
3b

Geschillen inzake aannemings-en/of dienstenovereenkomsten (andere dan deze bedoeld onder de codes 2A, 2B, 7, 12, 13, 14, 16, 18, 19 en 20) die een waarde van 15.000 EUR niet te boven gaan

D 9
4

Geschillen inzake bank-, verzekeringen- en leningsovereenkomsten inclusief geschillen inzake borgstellingen

D 9
5

Geschillen inzake intellectueel eigendomsrecht

 
6

Geschillen inzake vennootschappen, verenigingen en stichtingen en hun aandeelhouders/bestuurders (buiten faillissement)

D 1
7

Geschillen inzake transportovereenkomsten (waaronder invordering facturen)

D 6
8

Geschillen inzake huur-, leasing- en huurkoopovereenkomsten roerende goederen, waaronder invordering facturen

D 6

9

Geschillen betreffende de invordering van een geldsom ingesteld door of tegen een leverancier van elektriciteit, gas, warmte of water of door of tegen een persoon die een openbaar elektronisch communicatienetwerk, een omroeptransmisasie- of omroepdienst aanbiedt (met uitzondering van vorderingen inzake kabel- en leidingschade).

D 6
10

Geschillen inzake kabel- en leidingschade

D 6
11

Geschillen inzake extra-contractuele aansprakelijkheid met uitzondering van kabel-en leidingschade

D 9
12

Geschillen inzake uitzendarbeid-outsourcing- selectiefees- afwervingsvergoedingen, waaronder invordering facturen

D 1
13

Geschillen inzake overeenkomsten m.b.t. onderhoud of herstelling voertuigen/bandencentrales/ takeldiensten

D 9
14

Geschillen inzake ICT-gerelateerde overeenkomsten

D 1
15

Geschillen inzake distributierecht (handelsagenturen, concessieovereenkomsten, franchising) en brouwerijcontracten, waaronder invordering facturen

D 6
16

Geschillen inzake makelaarsovereenkomsten

D 6
17

Geschillen inzake medisch recht/aansprakelijkheid

D 9
18

Geschillen inzake invordering van kosten en erelonen van dienstverlenende intellectuele beroepen met uitzondering van architecten

D 6
19

Geschillen inzake landbouw-gerelateerde overeenkomsten (dierenhandel, veevoeder, teeltverkoop, loonwerk…)

 
20

Alle geschillen waarop de wetgeving overheidsopdrachten van toepassing is (waaronder geschillen inzake werken in onroerende staat)

D 9
21

Geschillen ontstaan inzake alle andere overeenkomsten dan hoger vermeld, met inbegrip van schadevergoedingen wegens contractbreuk

D 1
22

Andere materies

D 1

[1] Met werken in onroerende staat wordt bedoeld: aannemingsovereenkomsten met betrekking tot  onroerende goederen of onderdelen ervan (bv. installaties zoals airconditioning, keukens, sanitaire installaties, schilderwerken…)

[2] Idem als onder voetnoot 1