OPGELET:
Wij vernamen dat er valse betalingsverzoeken met de briefhoofding van ons kantoor circuleren.
Ontvangt u een betalingsverzoek van ons kantoor, controleer dan steeds het e-mailadres van de afzender (*@gdwsnoeck.be) en het bankrekeningnummer.
De enige, officiële contactgegevens en bankrekeningnummers van ons kantoor vindt u terug op de contactpagina (https://gdwsnoeck.be/contact). Ieder verzoek om op een andere bankrekening te betalen is VALS.
Heeft u een verdachte brief of e-mail van ons kantoor ontvangen? BETAAL NIET en contacteer onmiddellijk ons kantoor via info@gdwsnoeck.be

Arbeidsrechtbanken Gent (afdelingen Dendermonde – Aalst – Sint-Niklaas)

Disclaimer: de verschijningsformules zoals ze zijn vermeld op deze website zijn opgesteld met de grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid, doch zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid van Gerechtsdeurwaarderskantoor Francis Snoeck & Partners CVBA en/of de individuele gerechtsdeurwaarders-titularissen van het kantoor, kandidaten of medewerkers, zowel wat correctheid als volledigheid van de formuleringen betreft en onder voorbehoud van materiële vergissingen, schrijffouten, cijferfouten en –inversies, en onder voorbehoud van wijzingen doorgevoerd door rechtbanken en griffies die niet zijn meegedeeld aan het kantoor.

Bevoegdheidsverdeling per kamer

EERSTE KAMER:

   • artikel 578 van het Gerechtelijk Wetboek (geschillen inzake arbeidsovereenkomsten) wanneer de betrokken werknemer een arbeider is, met uitzondering van de geschillen bedoeld in artikel 578, 14°, in artikel 578, 12° b en in artikel 578,27° (tekst Vlaams Gewest);
   • artikel 582, 3°, 4°, 6°, 8°, 9°, 12°, 13° en 15° (federale tekst) van het Gerechtelijk Wetboek;
   • artikel 583, vierde lid van het Gerechtelijk Wetboek;
   • artikel 1724 van het Gerechtelijk Wetboek, wanneer de betrokken werknemer een arbeider is;
   • de geschillen betreffende de arbeidsverhoudingen die krachtens andere wetten aan de arbeidsgerechten worden toevertrouwd wanneer de betrokken werknemer een arbeider is en de geschillen over arbeidsverhoudingen met statutair personeel;
   • de geschillen waarbij de inleidende akte geen nadere bevoegdheidstoewijzing toelaat, ongeacht de aard van het geschil.

TWEEDE KAMER:

   • artikel 578 van het Gerechtelijk Wetboek (geschillen inzake arbeidsovereenkomsten), wanneer de betrokken werknemer een bediende is, met uitzondering van de geschillen bedoeld in artikel 578, 14°, in artikel 578, 12° b en in artikel 578, 27° (tekst Vlaams Gewest);
   • artikel 582, 3°, 4°, 6°, 8°, 9°, 12°, 13° en 15° (federale tekst) van het Gerechtelijk Wetboek;
   • artikel 1724 van het Gerechtelijk Wetboek, wanneer de betrokken werknemer een bediende is;
   • de geschillen betreffende de arbeidsverhoudingen die krachtens andere wetten aan de arbeidsgerechten worden toevertrouwd wanneer de betrokken werknemer een bediende is en de geschillen over arbeidsverhoudingen met statutair personeel.

DERDE KAMER:

   • artikel 579 van het Gerechtelijk Wetboek (arbeidsongevallen en beroepsziekten);
   • artikel 64 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, alsmede in artikel 45 van diezelfde wet die het verlenen van een machtiging tot het uitkeren van een derde kapitaal tot voorwerp hebben;
   • artikel 29 van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme.

VIERDE KAMER:

   • artikel 580, 2° en 3° (voor de toepassing inzake de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering), 6° a en b en 15° van het Gerechtelijk Wetboek;
   • artikel 583, vijfde lid van het Gerechtelijk Wetboek (administratieve geldboetes inzake ziekenfondsen);
   • de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994; in de gevallen genoemd in artikel 52, § 3 bestaat de kamer uit een alleenzetelend rechter.

VIJFDE KAMER:

   • artikel 578, 12° b van het Gerechtelijk Wetboek;
   • artikel 578bis van het Gerechtelijk Wetboek;
   • artikel 581 van het Gerechtelijk Wetboek (sociaal statuut en sociale bijdragen zelfstandigen);
   • artikel 583, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek (voor de toepassing op zelfstandigen);
   • artikel 582, 1° en 2° (federale tekst en tekst Vlaamse Gemeenschap) van het Gerechtelijk Wetboek (personen met een handicap);
   • artikel 39 van de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid.

ZESDE KAMER (werkloosheid, OCMW en varia sociale zekerheid):

   • artikel 580, 2° tot en met 11° (met uitzondering van de geschillen betreffende de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering) en 18° van het Gerechtelijk Wetboek;
   • artikel 582, 5°, 7°, 10°, 11° en 15° (tekst Vlaams Gewest) van het Gerechtelijk Wetboek;
   • het decreet van 30 april 2004 houdende het handvest van de werkzoekende.

Opgelet:

 • IBO-zaken (VDAB) lastens de werknemer: 6de kamer
 • IBO-zaken (VDAB) lastens de werkgever: 8ste kamer

ZEVENDE KAMER:

   • artikel 578, 14° van het Gerechtelijk Wetboek (collectieve schuldenregeling).

ACHTSTE KAMER:

   • artikel 578, 27° van het Gerechtelijk Wetboek (tekst Vlaams Gewest) (discriminatie);
   • artikel 580, 1° (werkgeversbijdragen: RSZ, Fondsen voor Bestaanszekerheid), 12°, 13°, 14°, 16° en 17° van het Gerechtelijk Wetboek;
   • artikel 582, 14° (Vlaams Gewest) van het Gerechtelijk Wetboek;
   • artikel 583, eerste lid, tweede lid, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek;
   • artikel 138bis van het Gerechtelijk Wetboek (betreffende de burgerlijke vordering van de arbeidsauditeur);
   • artikel 17, § 5 van het decreet van 30 april 2004 tot uniformisering van de toezichts-, sanctie en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest bevoegd zijn;
   • titel XIII – aard van de arbeidsrelaties – van de programmawet (I) van 27 december 2006.

Opgelet:

 • IBO-zaken (VDAB) lastens de werknemer: 6de kamer
 • IBO-zaken (VDAB) lastens de werkgever: 8ste kamer

Arbeidsrechtbank GENT – afdeling AALST

Rechtbank

 • Rechtbank: Dokter André Sierensstraat 16 bus 3 A, 9300 Aalst

Griffie

 • Griffie: Dokter André Sierensstraat 16 bus 3 A, 9300 Aalst
 • tel 053/82.08.13
VOORZITTER

Om te verschijnen voor de VOORZITTER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING AALST, kamer KG, zitting houdend in KORT GEDING, in het gewoon lokaal der zittingen, zittingszaal B, gelijkvloers, te 9300 Aalst, Dokter André Sierensstraat 16 bus 3 A.

 • zetelt iedere woensdag van de maand om 13.30 uur
KAMER A1

Om te verschijnen voor de ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING AALST, kamer A1, zitting houdend in het gewoon lokaal der zittingen, zittingszaal B, gelijkvloers, te 9300 Aalst, Dokter André Sierensstraat 16 bus 3 A.

 • zetelt 1e maandag van de maand om 14.00 uur
KAMER A2

Om te verschijnen voor de ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING AALST, kamer A2, zitting houdend in het gewoon lokaal der zittingen, zittingszaal B, gelijkvloers, te 9300 Aalst, Dokter André Sierensstraat 16 bus 3 A.

 • zetelt 3e maandag van de maand om 14.00 uur
KAMER A3

Om te verschijnen voor de ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING AALST, kamer A3, zitting houdend in het gewoon lokaal der zittingen, zittingszaal B, gelijkvloers, te 9300 Aalst, Dokter André Sierensstraat 16 bus 3 A.

 • zetelt 1e maandag van de maand om 14.00 uur
KAMER A4

Om te verschijnen voor de ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING AALST, kamer A4, zitting houdend in het gewoon lokaal der zittingen, zittingszaal B, gelijkvloers, te 9300 Aalst, Dokter André Sierensstraat 16 bus 3 A.

 • zetelt 3e donderdag van de maand om 14.00 uur
KAMER A5

Om te verschijnen voor de ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING AALST, kamer A5, zitting houdend in het gewoon lokaal der zittingen, zittingszaal B, gelijkvloers, te 9300 Aalst, Dokter André Sierensstraat 16 bus 3 A.

 • zetelt 4e donderdag van de even maanden om 14.00 uur
KAMER A6

Om te verschijnen voor de ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING AALST, kamer A6, zitting houdend in het gewoon lokaal der zittingen, zittingszaal B, gelijkvloers, te 9300 Aalst, Dokter André Sierensstraat 16 bus 3 A.

 • zetelt 1e donderdag van de maand om 14.00 uur
KAMER A7

Om te verschijnen voor de ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING AALST, kamer A7, zitting houdend in het gewoon lokaal der zittingen, zittingszaal B, gelijkvloers, te 9300 Aalst, Dokter André Sierensstraat 16 bus 3 A.

 • zetelt 2e en 4e woensdag van de maand om 09.30 uur
 • zetelt 1e en 3e  woensdag van de maand om 09.30 uur (homologaties – einde regelingen)
KAMER A8

Om te verschijnen voor de ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING AALST, kamer A8, zitting houdend in het gewoon lokaal der zittingen, zittingszaal B, gelijkvloers, te 9300 Aalst, Dokter André Sierensstraat 16 bus 3 A.

 • zetelt 3e maandag van de maand om 14.00 uur

Arbeidsrechtbank GENT – afdeling DENDERMONDE

Rechtbank

 • Rechtbank: Noordlaan 31/5, 9200 Dendermonde

Griffie

 • Griffie: Noordlaan 31/5, 9200 Dendermonde
 • tel 052/25.96.30
VOORZITTER

Om te verschijnen voor de VOORZITTER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING DENDERMONDE, kamer KG, zetelend in KORT GEDING, in het gewoon lokaal der zittingen, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31/5.

 • zetelt iedere woensdag van de maand om 13.30 uur
KAMER D1

Om te verschijnen voor de ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING DENDERMONDE, kamer D1, zitting houdend in het gewoon lokaal der zittingen, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31/5.

 • zetelt 3e donderdag van de maand om 14.00 uur
KAMER D2

Om te verschijnen voor de ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING DENDERMONDE, kamer D2, zetelend in het gewoon lokaal der zittingen, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31/5.

 • zetelt 2e donderdag van de maand om 14.00 uur
KAMER D3

Om te verschijnen voor de ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING DENDERMONDE, kamer D3, zetelend in het gewoon lokaal der zittingen, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31/5.

 • zetelt 4e donderdag van de maand om 14.00 uur
KAMER D4

Om te verschijnen voor de ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING DENDERMONDE, kamer D4, zetelend in het gewoon lokaal der zittingen, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31/5.

 • zetelt 2e dinsdag van de maand en 4de dinsdag van de even maanden om 14.00 uur
KAMER D5

Om te verschijnen voor de ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING DENDERMONDE, kamer D5, zetelend in het gewoon lokaal der zittingen, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31/5.

 • zetelt 1e maandag van de oneven maanden om 14.00 uur
KAMER D6

Om te verschijnen voor de ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING DENDERMONDE, kamer D6, zetelend in de gewone gehoorzaal, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31/5.

 • zetelt 3e maandag van de maand om 14.00 uur
KAMER D7

Om te verschijnen voor de ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING DENDERMONDE, kamer D7, zetelend in de gewone gehoorzaal, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31/5.

 • zetelt 1e en 3e woensdag van de maand om 09.30 uur
 • zetelt 2e en 4e woensdag van de maand om 09.30 uur (homologaties – einde regelingen)
KAMER D8

Om te verschijnen voor de ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING DENDERMONDE, kamer D8, zetelend in de gewone gehoorzaal, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31/5.

 • zetelt 3e donderdag van de maand om 14.00 uur

Arbeidsrechtbank GENT – afdeling SINT-NIKLAAS

Rechtbank

 • Rechtbank: Kazernestraat 6, 9100 Sint-Niklaas

Griffie

 • Griffie: Kazernestraat 6, 9100 Sint-Niklaas
 • tel 03/760.94.01
VOORZITTER

Om te verschijnen voor de VOORZITTER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING SINT-NIKLAAS, kamer KG, zetelend in KORT GEDING, in de gewone zittingszaal, Gerechtsgebouw, te 9100 St-Niklaas, Kazernestraat 6.

 • zetelt iedere dinsdag van de maand om 13.30 uur
KAMER S1

Om te verschijnen voor de ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING SINT-NIKLAAS, kamer S1, zetelend in het gewoon lokaal der zittingen, Gerechtsgebouw, te 9100 St-Niklaas, Kazernestraat 6.

 • zetelt 2e maandag van de maand om 14.00 uur
KAMER S2

Om te verschijnen voor de ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING SINT-NIKLAAS, kamer S2, zetelend in het gewoon lokaal der zittingen, Gerechtsgebouw, te 9100 St-Niklaas, Kazernestraat 6.

 • zetelt 1e maandag van de maand om 14.00 uur
KAMER S3

Om te verschijnen voor de ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING SINT-NIKLAAS, kamer S3, zetelend in het gewoon lokaal der zittingen, Gerechtsgebouw, te 9100 St-Niklaas, Kazernestraat 6.

 • zetelt 4e maandag van de maand om 14.00 uur
KAMER S4

Om te verschijnen voor de ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING SINT-NIKLAAS, kamer S4, zetelende in haar gewone zittingszaal, Gerechtsgebouw, te 9100 St-Niklaas, Kazernestraat 6.

 • zetelt 1e woensdag van de maand om 14.00 uur en 4e woensdag in de oneven maanden om 14.00 uur
KAMER S5

Om te verschijnen voor de ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING SINT-NIKLAAS, kamer S5, zetelend in het gewoon lokaal der zittingen, Gerechtsgebouw, te 9100 St-Niklaas, Kazernestraat 6.

 • zetelt 3e woensdag van de maand om 14.00 uur
KAMER S6

Om te verschijnen voor de ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING SINT-NIKLAAS, kamer S6, zetelend in het gewoon lokaal der zittingen, Gerechtsgebouw, gebouw B, te 9100 St-Niklaas, Kazernestraat 6.

 • zetelt 2e woensdag van de maand om 14.00 uur en 4e woensdag om 14.00 uur enkel in de even maanden
KAMER S7

Om te verschijnen voor de ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING SINT-NIKLAAS, kamer S7, zetelend in het gewoon lokaal der zittingen, Gerechtsgebouw, gebouw B, te 9100 St-Niklaas, Kazernestraat 6.

 • zetelt 1e, 2e, 3e en 4e dinsdag van de maand om 09.30 uur
KAMER S8

Om te verschijnen voor de ARBEIDSRECHTBANK GENT, AFDELING SINT-NIKLAAS, kamer S8, zetelend in het gewoon lokaal der zittingen, Gerechtsgebouw, gebouw B, te 9100 St-Niklaas, Kazernestraat 6.

 • zetelt 2e maandag van de maand om 14.00 uur