OPGELET:
Wij vernamen dat er valse betalingsverzoeken met de briefhoofding van ons kantoor circuleren.
Ontvangt u een betalingsverzoek van ons kantoor, controleer dan steeds het e-mailadres van de afzender (*@gdwsnoeck.be) en het bankrekeningnummer.
De enige, officiële contactgegevens en bankrekeningnummers van ons kantoor vindt u terug op de contactpagina (https://gdwsnoeck.be/contact). Ieder verzoek om op een andere bankrekening te betalen is VALS.
Heeft u een verdachte brief of e-mail van ons kantoor ontvangen? BETAAL NIET en contacteer onmiddellijk ons kantoor via info@gdwsnoeck.be

Taken van de gerechtsdeurwaarder

Algemeen associeert eenieder de gerechtsdeurwaarder als degene die de gedwongen tenuitvoerlegging van vonnissen en arresten voor zijn rekening neemt. De activiteiten van de gerechtsdeurwaarder zijn echter veel ruimer. Het beroep blijft zich daarbij ontwikkelen en voortdurend winnen aan veelzijdigheid.
Voorafgaand een procedure

De gerechtsdeurwaarder helpt u bij het evalueren van uw invorderingsmogelijkheden indien u actie wenst te ondernemen tegen uw schuldenaar.

Hij kan een solvabiliteitsonderzoek verrichten en hij kan feitelijke vaststellingen doen waarvan hij een proces-verbaal aflevert dat later kan aangewend worden in het kader van een procedure.

Tevens kan hij ingeschakeld worden om schulden op minnelijke wijze in te vorderen, voorafgaand enige dagvaarding in rechte.

Ook in het kader van de organisatie van een loterij, een wedstrijd of een tombola kan de medewerking van een gerechtsdeurwaarder veel problemen voorkomen en bijdragen aan de betrouwbaarheid van uw initiatief.

Voor zijn buitengerechtelijke activiteiten is de gerechtsdeurwaarder niet gebonden aan zijn wettelijk tarief, zodat de onderhandeling over de vergoeding voor zijn prestatie vrij is.

Een procedure

De gerechtsdeurwaarder is de enige openbare ambtenaar die exploten kan betekenen op Belgisch grondgebied.

Voorbeelden:

  • De gerechtsdeurwaarder kan iemand dagvaarden. Dit is de officiële oproeping van een persoon om voor de rechter te verschijnen.
  • De gerechtsdeurwaarder kan iemand officieel in kennis stellen van een beslissing of een uitspraak van de rechter, zoals een vonnis of een arrest. Hij bezorgt er een afschrift van.

Onder betekening dient te worden verstaan de afgifte van een afschrift van de akte bij gerechtsdeurwaardersexploot (artikel 32 Ger.W.). Een uitvoerbare titel dient steeds betekend te worden vooraleer een daad van tenuitvoerlegging kan worden gesteld conform het Gerechtelijk Wetboek.

Na een procedure: de tenuitvoerlegging

De gerechtsdeurwaarder wordt veelal ingeschakeld voor de gedwongen tenuitvoerlegging van uitvoerbare titels, waarbij hij de verschillende uitvoeringsmaatregelen, voorzien door het Gerechtelijk Wetboek, kan aanwenden.

Schuldbemiddelaar

De gerechtsdeurwaarder kan optreden als bemiddelaar tussen de schuldenaar en zijn schuldeisers, en dit zowel op gerechtelijke als buitengerechtelijke basis.

In de gerechtelijke sfeer kan hij worden aangesteld door de Arbeidsrechtbank in het kader van de collectieve schuldenregeling, bepaald bij artikel 1675/2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek.

Sekwester/bewaarnemer

De gerechtsdeurwaarder kan tevens optreden als bewaarnemer of sekwester van roerende zaken, en dit in afwachting van de uitspraak in een procedure ten gronde.

De toegang tot het beroep van gerechtsdeurwaarder is strikt gereglementeerd, niet in het minst omwille van de steeds toenemende complexiteit van zijn activiteiten.

Verzoenende rol

Gerechtsdeurwaarders trachten verschillende standpunten en tegengestelde belangen met elkaar te verzoenen, of het nu gaat om een geschil tussen een eigenaar en een huurder, of tussen een schuldeiser en een schuldenaar. Hierbij blijft het bereiken van een minnelijke oplossing, welke veelal in het belang van alle partijen speelt, steeds.

Adviserende rol

Door het feit dat zij met alle betrokken partijen in contact staan, kunnen gerechtsdeurwaarders oordelen over de wenselijkheid om een procedure al dan niet op te starten en de verzoeker aldus nodeloze kosten besparen.

Zij beschikken immers over nauwkeurige informatie, hebben toegang tot verschillende informatiebestanden en kunnen zich ter plaatse van een situatie vergewissen. Zo kunnen zij beter dan wie ook zich een mening vormen over de solvabiliteit van een schuldenaar.

Wanneer gerechtsdeurwaarders de wil van de rechter in de feiten vertalen, houden zij rekening met de menselijke aspecten van de situatie en zoeken de meest geschikte oplossing in eenieders belang. Zo kunnen zij bijvoorbeeld aanraden een schuldenaar die zich tijdelijk in moeilijkheden bevindt gemak van betaling te verlenen.

Bemiddelende rol

Gerechtsdeurwaarders kunnen daarbij een ware sleutelrol als bemiddelaar spelen in geval mensen met overmatige schuldenlast te kampen hebben.

Hun opleiding, statuut en deontologie staan borg voor een gelijke behandeling van alle schuldeisers en tegelijk voor het waarborgen van de rechten van de onder schulden gebukt gaande schuldenaar. Bovendien kunnen zij, door hun grondige kennis van het vermogen van de schuldenaar, de rechter helpen zich een mening te vormen over de verklaringen van de schuldenaar.